Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt Opstaldningskontrakt for Vedhaugegård

Velkommen i stalden J

Denne aftale om opstaldning af hesten:                er indgået mellem:

(Hestens navn)

 

Vedhaugegård Hestepension og Ridecenter, v/ Charlotte Thygesen

Søster Svenstrup Byvej 4, 4130 Viby Sjælland

Tel. +45 28 87 63 88 - CVR 28 03 24 39

 

Og

 

Navn:

Adresse:

Tlf.:              

Mail:

(Herefter betegnet som ejeren)

 

 

1. Opstaldningsperiode

Aftalen træder i kraft:  den xxxxx og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

 

2. Betaling

Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste.

Prislisten fastsættes af Charlotte Thygesen i henhold til den generelle prisudvikling og ophænges på opslagstavle i stalden. Priserne reguleres mindst én gang om året.

Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Opstaldning betales månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling senest den 3. i måneden. Ved indbetalingen angives faktura nr., eget navn og hestens navn.

Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Det skal fastslås, at manglende rettidig indbetaling af boksleje medfører en misligholdelse af denne kontrakt, hvorved Charlotte Thygesen har ret til at opsige kontrakten, hvilket medfører, at hesten skal flyttes og retten til tilbagebetaling af depositum bortfalder og slutafregning skal afregnes inden hesten flyttes.

 

3. Depositum

 

A)Der betales ikke depositum. Sidste måneds faktura betales inden hesten fraflytter og forbrug af wrap og strøelse afregnes ved udgangen af fraflytningsmåneden/inden fraflytning. Boksen højtryksrenses og males ved fraflytning. Ydelsen kan tilkøbes.

 

 

4. Vedhaugegård er forpligtet til :

a)       Stille en boks til rådighed for hesten.

b)       Sikre fodring af hesten med enten pensionens foder eller ejerens foder afhængig af valg.

c)       At give hesten halm og wrap.

d)       Tilbyde foldordning.

e)       Plads til sadel og øvrigt udstyr i begrænset omfang.

f)         En faglig korrekt pasning af hesten.

g)       Adgang til alle faciliteter.

h)       Adgang til pensionen alle dage mellem kl. 8.00 og kl. 22.00. (Kan udvides efter aftale ved eksempelvis stævnedeltagelse)

 

Ad a) Alle heste bliver forsøgt placeret således, at det passer bedst muligt til deres temperament mv., hvorfor Vedhaugegård forbeholder sig retten til, at omplacere heste for at tilgodese alle heste.

 

Ad b) I vinterhalvåret fodres 3 gange dagligt. Der fodres med fuldfoder-produkt indkøbt af hestepensionen. Lucerne med olie kan tilkøbes.

 

Ønskes hesten fodret med eget foder, fremsættes dette i foderrummet. Der kan kun opbevares indkøbt eget foder i begrænset omfang. Dette aftales med Charlotte.

 

Tilskud i form af ekstra vitaminer, pulver, hvidløg m.v. må hesteejeren selv dossere i ophældt foder.

 

Tilskud af olie må ikke gives i foder-bøtter, men må tildeles i krybben. Dette gælder også gulerødder.

 

Ad c) Wrap gives eftermiddag og aften i boksen. Der tildeles ca. 6 kg. wrap til heste og ca. 4 kg. til ponyer pr. døgn. Ekstra wrap kan tilkøbes ifølge gældende prisliste. Der tildeles byghalm på vinterfoldene. Wrap afvejes og sættes frem af hesteejer til den foderansvarlige i pose med hestens navn påført.

 

Ad d) Der tilbydes foldordning efter følgende regler:

 

Døgnfold tilbydes fra 1. juli mdr. og frem til den 1. september. Hestene kan fortsat blive ude på døgnfold i september måned afhængig af vejret. Fremsat wrap kan tildeles på folden i overgangsperioden.

 

Efter aftale, kan der tilbydes døgnfold på engen allerede fra midt i maj mdr.

 

Heste der ikke skal på døgnfold lukkes ud af hestepensionen på hverdage. Der udarbejdes turnusordning omkring indluk på hverdage samt ud- og indluk i weekender blandt ejerne til heste på stald i juli og august.

 

 I overgangsperioden i sept. mdr. genoptages ind- og udlukningsservice, som beskrevet.

 

Der tildeles IKKE wrap/hø i boksen til heste, der går på græs i sommerperioden også selv om de lukkes ind for natten. Ønskes wrap i boks i denne periode, kan det tilkøbes.

 

 

 

Udluk- og indluktjanser  

 

Ud- og indluk på/fra fold varetages dels af hestepensionen og dels i turnusordning blandt pensionærerne med ca. en tjans om ugen i gennemsnit.

Det er muligt at aftale evt. frikøb af enkeltstående tjanser i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at bytte sin tjans med staldkammerat.

 

Generelt giver pensionærer en hånd med ved indlukning, når man er i stalden. Eksempelvis forventes det, at det enkelte foldhold indgår aftale om, at foldkammerat tages med ind, når egen hest lukkes ind omkring indlukningstidspunktet, hvis foldkammerat reagerer med uro/stress.

 

 

Dårligt vejr : Såfremt vejret er ekstraordinært dårligt og udlukker skønner, at det ikke vil være fagligt forsvarligt at lukke hestene på fold, vil hestene blive inde og der vil blive oplyst herom i Facebook gruppen.

 

Desuden forventes det, at alle - som måtte være i stalden om eftermiddagen på dage, hvor hestene er kommet på fold og vejret bliver rigtig dårligt - hjælper hinanden med at tage alle heste ind.

 

Inddeling på fold : Vallakker og hopper går generelt hver for sig på fold. Der er mulighed for at vælge større fællesfold eller mindre tørfolde som tilkøb som alenefold eller 2 heste. Der henvises til gældende ”Foldpolitik”.

 

Vand på folde: Hesteejerne på det enkelte foldhold, forventes at medvirke til at fylde – og renholde foldens vandkar efter hestepensionens anvisning. Der henvises til gældende ”Vand-vejledning”.

 

Ad e) Alle pensionærer får anvist plads til sadel og øvrigt udstyr i begrænset omfang i stalden. Udstyr, som ikke anvendes dagligt, opbevares på loftet over ”stor stald”.

 

Det forventes, at alle medvirker til at holde orden og sørger for, at vores stald og faciliteter ude som inde altid fremstår ryddelige og pæne. Der må ikke henstilles udstyr eller andre ting på gulvene i stalden, da det forhindrer fejning og renholdelse i øvrigt. Et hensyn til hygiejnen i stalden.

 

Ad f) Såfremt det skønnes at en hest har brug for akut dyrlæge eller smed, vil denne straks blive tilkaldt for ejerens egen regning. Ejeren vil straks blive underrettet. Ved sygdom, som ikke anses for akut, vil ejeren blive kontaktet.

 

Planlagte aftaler med smed og dyrlæge koordineres af hesteejeren selv og evt. tilstedeværelse under smedens og dyrlægens besøg er hesteejerens eget ansvar. Hesteejeren skal rydde op efter smedens og dyrlægens besøg – samme dag.

 

Når hesten ikke må lukkes på fold, skal der hænges rødt ”ej på fold” skilt på boksdøren og skrive besked i Facebook gruppen.

 

Ad g) Ridehuset kan anvendes efter angivet aktivitets – og kalenderoversigt.

”Ridehusreglerne” skal være kendte og fulgt af alle. Der opsamles tabt gødning i ridehuset og på udendørs ridebaner efter endt ridt. Alle medvirker til at tømme fyldte trillebører.

 

Al undervisning aftales med Charlotte Thygesen og koordineres, så der kun er en underviser ad gangen indenfor de angivne rammer.

 

 

 

 

5. Vedhaugegård er ikke forpligtet til :

a)       Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skader, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.

b)       Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.

c)       Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, - sadeltøj eller andet udstyr.

 

6. Hesteejeren er forpligtet til, at :

a)       Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde. Herunder ødelagt inventar i boks, stald og på folde.

b)       Holde hesten ansvarsforsikret.

c)       Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.

d)       Indgå i hestepensionens ormestrategi med ormeprøver 2 gange årligt.

e)       At hesten er vaccineret efter gældende regler.

f)         At hesten er chippet og udelukket fra konsum – ikke må slagtes.

g)       At overholde hestepensionens ”adfærds- og ordensregler”.

h)       At behandle og omgås hestene på Vedhaugegård på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.

i)         Færdes roligt og afdæmpet ude som inde af hensyn til hestene og sikkerheden.

j)         Sørge for udmugning, således at hestens trivsel i boksen og det generelle staldmiljø sikres.

Den enkelte hesteejer holder sin boksmadras ren og fjerner løbende ”klatter”. Der er almindeligvis tilknyttet hjælpere i stalden, som kan varetage mugning efter aftale og gældende prisliste.

k)       At give alle nødvendige oplysninger om hesten, således at Vedhaugegård kan tilgodese hesten bedst muligt samt træffe eventuelle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med hestens opstaldning.

l)         At sørge for hesten har en brugbar og velsiddende grime og også bærer den inde i sin boks.

m)     At anvendelse af dækken overholder de hensyn, som skal tilgodese hestens velbefindende over hele døgnet. Et dækken skal være åndbart, rivefast og sidde bekvemt på hesten. Dækkenet skal være intakt, da et skadet dækken, kan være farligt for hesten at bære. Dækkenet skal tilpasses årstid og vejrlig.

n)       At oplyse Vedhaugegård om længerevarende fravær fra hesten samt oplyse kontaktperson i perioden. 

o)       At feje og rydde op efter sig selv og sin hest. (Stald, ridehus, ridebaner, gangarealer, m.v.).

p)       Ikke at ryge eller bruge åben ild i stalden og i ridehuset og straks at påtale dette overfor pågældende, såfremt dette ikke bliver overholdt.

q)       At bidrage til at omgangstonen på Vedhaugegård er hjælpsom, venlig og positiv – det gælder overfor heste såvel som mennesker.

r)        At sørge for at egne medbragte gæster, parter eller børn overholder ordensreglerne på Vedhaugegård.

s)        At holde evt. hund i snor.

t)         At overholde ridehusreglerne.

u)       Selv at benytte den til enhver tid af Vedhaugegård anviste boks, idet ejeren ikke uden Vedhaugegårds skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest. 

v)       Løbende medvirke til at renholde vinterfolde for gødning og gammelt halm.

w)     Deltage i vedligeholdelse af springmateriale, såfremt ejeren benytter dette.

x)       Rengøre og male egen boks og fælles staldarealer en gang årligt med maling stillet til rådighed af Vedhaugegård. Opgaven kan frikøbes ifølge gældende prisliste.

y)       Udføre tildelt udendørs vedligeholdelsesopgave x 1 årligt svarende til 6 timers arbejde. Opgaven kan frikøbes ifølge gældende prisliste.

z)        At betale staldleje senest den 3. i måneden. Opstaldning betales månedsvis forud og første gang ved hestens ankomst til Vedhaugegård.

æ)     Løbende påføre forbrug af strøelse og ekstra wrap på skema ophængt i stalden.

ø)        Efter aftale at betale depositum ved reservation af boks på Vedhaugegård

å)       Ikke at flytte hesten før endelig afregning har fundet sted. Der betales fuld afregning for sidste måned også selvom hesten flyttes inden udgangen af denne måned. Forbrug af strøelse og ekstra wrap i opsigelsesmåneden samt evt. frikøb for nedvaskning og maling af boks afregnes ligeledes inden fraflytning.

 

7. Hestepas

1.       Hestens hestepas opbevares i skab i aflåst sadelrum i stalden_____________

 

2.       Ejeren opbevarer selv hestepasset og er ansvarlig for at fremskaffe dette indenfor ½ time ved tilsyn_____________

 

8. Opsigelse

Denne aftale kan opsiges af begge parter med en måneds varsel i indeværende måned til den første i kommende måned, hvilke også gælder ved salg af hest.

Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort og malet stand. Ydelsen kan tilkøbes ifølge gældende prisliste.

I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan Vedhaugegård opsige kontrakten uden forudgående varsel.

 

9. Misligholdelse

Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.

Hvis ejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er Vedhaugegård dog berettiget til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.

 

10. Gæld til hestepensionen

Såfremt der opstår gæld til hestepensionen, vil hestepensionen udøve tilbageholdelseret ret i hesten. Betales gælden ikke inden 10 dage, har hestepensionen ret til at sælge hesten for højeste bud. Flyttes hesten imod gældende regler, inddrages fogedretten i sagen.

 

11. Underskrifter

Herunder underskrives kontrakten som udtryk for, at indholdet er forstået og accepteret. Kopi af denne side returneres til hestepensionens ansvarlige i underskrevet stand.

Den   /    -  20                                                                

 

_________________________________

Ejer

 

Den   /    -  20 

 

____________________________________

Charlotte ThygesenSkriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.06 | 08:24

Hej Charlotte. Tilbyder i undervisning på rideskole heste eller har i kun privat heste. Hilsen Pia

...
24.02 | 09:42

Kære Dorthe,
Tak for din henvendelse. Vil du kontakte mig på mobil nr. 288 76 388, så vi kan lave en aftale om besøg i vores stald.
Mange hilsner
Charlotte :

...
23.02 | 13:35

Jeg vil hører om der er 2 ledige bokse til en dansk varmblod samt en belgisk sportshest pr. 1/4 det er springheste..

...
06.02 | 15:04

Tak for hurtigt svar, Charlotte
Han er en utrolig sød og velopdragen araberhingt.
Jeg vender lige tilbage indenfor de næste 3 uger.
/Pernille

...
Du kan lide denne side